• Chia sẻ
  • Hướng dẫn quy trình kiểm định bình khí nén

Hướng dẫn quy trình kiểm định bình khí nén

Kiểm định thiết bị bình sử dụng để chứa không khí nén thường được gọi là kiểm định bình khí nén, bình chịu áp lực theo QTKD – 09-2014/BLĐTBXH và Thông Tư 07/2014-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội được ban hành ngày 06/03/2014. Thiết bị bình khí nén phải hội đủ tiêu chuẩn kỹ thuật trên phạm vi quốc gia và đảm bảo an toàn lao động cho thiết bị nồi hơi và thiết bị bình chịu áp suất.

Các bước trong quy trình kiểm định bình khí nén.

Theo quy trình kiểm định bình khí nén thì đơn vị kiểm định và đơn vị sử dụng phải tuân thủ các bước đúng theo trình tự đã ban hành.

kiểm định bình khí nén

1.             Công tác trước khi tiến hành kiểm định. Cả hai đơn vị cần xác lập các công việc chung như thiết lập phương án, giải pháp an toàn trong quá trình kiểm định; nhân sự kiểm định phải có năng lực chuyên môn và có cơ sở kinh nghiệm uyên thâm; đơn vị kiểm định cần tuân thủ việc chuẩn bị đầy đủ các thiết bị kiểm định đối với bình chịu áp lực; nhân sự kiểm định phải được chuẩn bị bảo hộ an toàn lao động. Đơn vị sử dụng phải hỗ trợ các máy móc, bình khí nén được lắp đặt hoàn chỉnh và an toàn khi tiến hành thẩm tra. Hồ sơ của thiết bị được chuẩn bị đầy đủ. Các khu vực kiểm định cần được được bảo hộ nghiêm ngặt. Các nhân sự vận hành và điều chỉnh, sửa chữa thiết bị cần tham gia khi kiểm định để công tác đạt hiệu quả tối ưu.

2.             Công tác kiểm định bình khí nén tiến hành các bước như thẩm tra lại hồ sơ của thiết bị, kiểm tra phần kỹ thuật cả bên trong và ngoài. Kiểm tra thử nghiệm kỹ thuật, thử nghiệm sức bền, thử nghiệm kín, kiểm tra vận hành thiết bị và tiến hành đánh giá, lập phương án giải quyết kết quả kiểm định. Các bước kiểm tra phải được hoàn tất đầy đủ trước khi chuyển qua bước khác.

3.             Các bước tiến hành giải quyết kết quả kiểm định bình khí nén: biên bản được lập 02 bản có xác nhận của đại diện đơn vị kiểm định và người tham gia và đại diện đơn vị sở hữu, sử dụng. Đơn vị kiểm định sẽ ghi chép tóm tắt nội dung buổi kiểm định vào hồ sơ của thiết bị bình và sẽ dán tem kiểm định khi công tác kiểm định đạt đủ tiêu chuẩn theo quy trình.

4.             Kiểm định bình khí nén cần tuân thủ thời gian kiểm định và cần yếu tố phù hợp với hiện trạng hoạt động bình khí nén, tối thiểu 1 năm phải tiến hành kiểm định mới đủ điều kiện an toàn. Giấy chứng nhận kết quả kiểm định được hoàn tất trong 03 ngày, được tính từ lúc hoàn tất công việc kiểm định bình khí nén.

5.             Chi phí kiểm định bình khí nén được công bố theo thông tư 73/2014/TT-BTC được ban hành ngày 30/5/2014 của Bộ Tài Chính. Các hoạt động kiểm định cần được đơn vị kiểm định thẩm tra và đánh giá theo hiện trạng thực tế của bình khí nén nên đơn vị cần kiểm định cần tham khảo trước với đơn vị kiểm định trước khi tiến hành.

Kiểm định bình khí nénlà công tác quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn lao động cho đơn vị sử dụng, cần được nghiêm túc tuân thủ và tiến hành theo thông tư của cơ quan chức năng có thẩm quyền.